6/7/08

Τι λέτε; Να ξεκινήσουμε;

Έχετε σε μορφή PowerPoint το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτύξετε μια ιστοεξερεύνηση σχετική με τη ζωή και το έργο του Διονύσιου Σολωμού.


ΒΗΜΑ 1ο
Όλοι μαζί στην ολομέλεια αποφασίζετε για την αποστολή που θα αναθέσετε στους μαθητές.
Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο εξαρχής τι επιδιώκετε και ποιον τρόπο θεωρείτε ότι θα το πετύχετε αποτελεσματικότερα.
ΒΗΜΑ 2ο
Χωρίζεστε σε επιμέρους ομάδες και μοιράζεστε τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
-Μία ομάδα αναλαμβάνει να αναζητήσει στο διαδίκτυο τις καταλληλότερες πηγές για την ιστοεξερεύνηση
-Μια ομάδα ετοιμάζει τις ομάδες εργασίας των μαθητών αναθέτοντας συγκεκριμένους ρόλους πχ. η ομάδα των δημοσιογράφων, των ιστορικών λογοτεχνίας ή ό,τι άλλο.
-Μια ομάδα συντονίζει το υλικό που συγκεντρώνεται από τις δύο προηγούμενες ομάδες και το καταχωρεί στο πρότυπο παρουσίασης που σας έχει ήδη δοθεί. Είναι επιθυμητό να δουλέψουν σε αυτή τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο λογισμικό παρουσιάσεων.
ΒΗΜΑ 3ο
Στην ολομέλεια συζητιούνται και επιλύονται τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει στην πορεία της διαδικασίας και δίνεται η τελική μορφή στην παρουσίαση.
ΒΗΜΑ 4ο
Η κάθε ομάδα αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε και το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας όλων.
ΒΗΜΑ 5ο
Η ομάδα με περηφάνεια ανεβάζει την ιστοεξερεύνηση της στο συγκεκριμένο ιστολόγιο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όποιον θέλει να πειραματιστεί μέσα στην τάξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν όσοι το επιχειρήσουν δώσουν στη συνέχεια κάποια σχόλια από την εμπειρία τους αυτή. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και φυσικά καθιστά τη μορφή της ιστοεξερεύνησης διαρκώς μεταβαλλόμενη.

Καλή επιτυχία!!

WebQuests ή αλλιώς ιστοεξερευνήσεις

Μια παρουσίαση με πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και χρήση WebQuests στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τι είναι μια ιστοεξερεύνηση;


Σύμφωνα με τον Bernie Dodge εισηγητή του όρου, WebQuest η «ιστοεξερεύνηση» είναι "…η εκπαιδευτική δραστηριότητα (που εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα), κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το Διαδίκτυο..."
Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται μια ιστοεξερεύνηση είναι τα εξής: Εισαγωγή, Αποστολή – Ζήτημα, Διαδικασία – Πηγές, Αξιολόγηση,Συμπεράσματα